نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

روان

مناقشۀ روانکاوی و دین

روان‌شناسی و روان‌پزشکی به نحو زیان‌بخشی بسیاری از باورهای نیاکان ما را به چالش کشیده، مخالفت بسیاری از فلاسفه و رهبران مذهبی را برانگیخته بود، اعتبار و احترام بسیار بیشتر از گذشته پیدا کرده است. تا زمانی که فروید زنده بود هر نوع تجدید…

مشاهده در تاریخ جنون و مشاهده نزد هایدگر

برای درک عمیق تر تمایز میان مشاهده بازتابی و نافذ باید به سرمنشا های آرا و اندیشه های فوکو رجوع کنیم. فوکو در مصاحبه ای در اواخر عمر با عنوان «بازگشت اخلاق» نیچه و هایدگر را ابزارهای اندیشه اش می داند. او می گوید: « هایدگر همواره…

آسایشگاه: مشاهده یکطرفه دیوانه

همانطور که در مطالب پیشین دیدیم در تکنیک نیاز به احترام صحنه نمایش بگونه ای ترتیب داده می شد که دیوانه مستقیما ابژه مشاهده ناظم - پزشک قرار داشت و می بایست رفتار و اعمال خود را بگونه ای سامان دهد که مورد تایید او قرار گیرد. از این…

جنون: اُبژه دانش

فوکو معتقد است که دیوانه در اقامتگاه موجود خطاکاری پنداشته می شد که او را مجازات می کردند. حال آنکه در آسایشگاه « خطاکاری دیوانه برای او آگاهی از خود و رابطه ای یک جانبه با نگهبان بود و برای انسان عاقل، آگاهی از غیر و مداخله در…

جنون به منزله بیماری

فوکو معتقد است عصر کلاسیک با افراد مبتلا به مالیخولیا و هیستری مواجه بود که گرچه کردارهای آنان در مقوله اعمال و رفتار دیوانگان قرار می گرفت اما مطابق نظریه های آن عصر دارای منشا تنی نیز بودند. از این رو مالیخولیا و هیستری گرچه…

نمایش جنون

فوکو در کتاب تاریخ جنون از دو نوع مشاهده جنون سخن می گوید. نوع اول مشاهده جنون در مراکز اقامت اجباری عصر کلاسیک است و نوع دوم مشاهده جنون در آسایشگاه های قرن نوزدهم می باشد که ما آن را به ترتیب«مشاهده بازتابی» و «مشاهده نافذ» می نامیم در…

آسیب روانی: استعاره «جسم خارجی» یا «چیزی نفوذی»

غلامحسین مقدم حیدری در یک تصادف اتومبیل وقتی بخش تیزی از آهن بدنه اتومبیل وارد بدن یکی از سرنشینان می شود می گوییم فرد مزبور آسیب دیده است. این بدان معنا است که جسمی خارجی وارد بدن فرد شده است. درمان این فرد در گرو عمل جراحی است که طی آن…