نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

روان

جنون به منزله بیماری

فوکو معتقد است عصر کلاسیک با افراد مبتلا به مالیخولیا و هیستری مواجه بود که گرچه کردارهای آنان در مقوله اعمال و رفتار دیوانگان قرار می گرفت اما مطابق نظریه های آن عصر دارای منشا تنی نیز بودند. از این رو مالیخولیا و هیستری گرچه…

نمایش جنون

فوکو در کتاب تاریخ جنون از دو نوع مشاهده جنون سخن می گوید. نوع اول مشاهده جنون در مراکز اقامت اجباری عصر کلاسیک است و نوع دوم مشاهده جنون در آسایشگاه های قرن نوزدهم می باشد که ما آن را به ترتیب«مشاهده بازتابی» و «مشاهده نافذ» می نامیم در…

آسیب روانی: استعاره «جسم خارجی» یا «چیزی نفوذی»

غلامحسین مقدم حیدری در یک تصادف اتومبیل وقتی بخش تیزی از آهن بدنه اتومبیل وارد بدن یکی از سرنشینان می شود می گوییم فرد مزبور آسیب دیده است. این بدان معنا است که جسمی خارجی وارد بدن فرد شده است. درمان این فرد در گرو عمل جراحی است که طی آن…