نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فرهنگ

سلامتی و بهار در طب چینی

جوزف نیدهام (1900-1995)Joseph Needham، مورخ و چین شناس انگلیسی، در کتاب معروف تاریخچه علم و فناوری چین «یین» و «یانگ» را مهمترین مفهوم در تفکر فلسفی مردم چین می داند. فلاسفه چین باستان معتقد بودند که هستی از یین و یانگ تشکیل شده و حرکت بی…