نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

دیداری و شنیداری

پست‌های اخیر

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۵)

مروری بر تلاش‌های صورت گرفته در قرن بیستم پوزتیویست‌های منطقی: در حوالی سال ۱۹۳۰، پوزیتیویست های منطقی حلقه وین، رویکردهای تاییدگرایانه مختلفی را درباره علم توسعه دادند. ایده اصلی این بود که یک گزاره علمی را می توان از یک گزاره…

ثبات و تغییری پذیری «انواع» در موجودات زنده

تا پیش از لینه(۱۷۰۷-۱۷۷۸) هر گیاه بر اساس کارکرد سیستم تولید مثلی که داشت در نوع خاصی قرار می گرفت. یعنی اندام های تولید مثل گیاهان  را به عنوان مقیاس عمل انتخاب کرده و از روی آن یک گروه موجود زنده را رده بندی می کردند. نقص چنین…

اخبار