نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

سینما و پزشکی

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی پزشکی: برنامه پزشکی و سینما (مدیسینما) در دانشگاه علوم پزشکی…

تقدیم به دوست سفر کرده زوان قوکاسیان مقدمه از هنگامی که ساختار و کارکرد بدن انسان در تندرستی و بیماری، به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت، طب وارد عصر مدرن شد. در انتهای قرن نوزدهم، بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفته بودند…

کشتی دیوانگان: نقد و تحلیل فیلم «دیوانه از قفس پرید» در برنامه مدسینما

گفتگویی که در ادامه در قالب میزگرد می‌خوانید برآمده از برنامه‌ای است با عنوان پزشکی و سینما (مدسینما) که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شد. هدف برنامه، آشنا کردن پزشکان و دانشجویان پزشکی با مفاهیم علوم انسانی پزشکی بود. در این…

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی

مقدمه از هنگامی که ساختار و کارکرد بدن انسان در تندرستی و بیماری، به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت، طب وارد عصر مدرن شد. در انتهای قرن نوزدهم، بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفته بودند که طب شاخه‌ای از علوم زیستیbiology است و باید…