نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

سینما و پزشکی

نظر به درد دیگران: تأثیر تراژیک

در برنامه‌های درسی علوم انسانی پزشکی، بهره‌گیری از آثار هنری به عنوان ابزار آموزش به دانشجویان پزشکی متداول است. سینما یکی از این هنرهاست که برای آموزش مفاهیم علوم انسانی پزشکی به ویژه همدلی با بیماران بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.…

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی پزشکی: برنامه پزشکی و سینما (مدیسینما) در دانشگاه علوم پزشکی…

تقدیم به دوست سفر کرده زوان قوکاسیان مقدمه از هنگامی که ساختار و کارکرد بدن انسان در تندرستی و بیماری، به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت، طب وارد عصر مدرن شد. در انتهای قرن نوزدهم، بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفته بودند…

کشتی دیوانگان: نقد و تحلیل فیلم «دیوانه از قفس پرید» در برنامه مدسینما

گفتگویی که در ادامه در قالب میزگرد می‌خوانید برآمده از برنامه‌ای است با عنوان پزشکی و سینما (مدسینما) که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شد. هدف برنامه، آشنا کردن پزشکان و دانشجویان پزشکی با مفاهیم علوم انسانی پزشکی بود. در این…

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی

مقدمه از هنگامی که ساختار و کارکرد بدن انسان در تندرستی و بیماری، به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت، طب وارد عصر مدرن شد. در انتهای قرن نوزدهم، بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفته بودند که طب شاخه‌ای از علوم زیستیbiology است و باید…