نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فناوری

زیر سیطره هایدگر ایرانی شده: مصاحبه با علیرضا منجمی و غلامحسین مقدم حیدری

تکنولوژی در کشور ما در زیر سیطره دو نگاه است؛ یکی نگاه مهندسی صرف و دیگری نگاه ایدئولوژیک. نگاه مهندسی، تکنولوژی را به مثابه ابزاری صرف می‌‌داند که فقط به فیزیک آن توجه می‌کند. این نگاه هیچ نسبتی با تکنولوژی به مثابه پدیده‌ای که در نسبت با…

طبی سازی در لباس طبی زدایی: مورد کاوی طب سنتی ایران

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد. سخنران پایانی دکتر…

مواجهه بالینی در عصر تکنولوژی از گوشی پزشکی

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد. سخنران بعدی دکتر امین…

بازسازی و بررسی دیدگاه فوکو در باب طبی سازی

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد. اولین سخنران محسن…

مباحث طبی سازی در پی تضعیف جامعه پزشکی نیست

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد. سخنرانی حمیدرضا نمازی…

هایدگر و تکنولوژی در حلقۀ پیروان مقلد

نمی توان نقش هایدگر را به عنوان یکی از فیلسوفان معاصر که تکنولوژی را به موضوع تأمل فلسفی بدل کرد نادیده انگاشت، اما به نظر میرسد هایدگر از پیروانی آسیب دیده که خود را غرق در زبان او کردند و ادای روش فلسفی او را درآوردند و آثاری تولید کردند…

درآمدی بر نسبت تکنولوژی و فرهنگ

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد.  دبیران علمی این…

تکامل، تکنولوژی و فرهنگ

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد.  سخنران روز دوم…