نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

پزشکی مبتنی بر شواهد مبنایِ فلسفیِ ضعیفی دارد

رضا دانشور*

0

پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان جنبشی از دهه نود میلادی شکل گرفت و تلاش کرد تا خود را به عنوان تنها پزشکی مشروع و قابل قبول عرضه کند. مدعیات این جنبش مورد نقد جدی فیلسوفان پزشکی و فیلسوفان علم قرار گرفته است و سبب شده است فلسفۀ پزشکی به حوزه ای پویا و پیشرونده بدل شود. نقد پزشکی مبتنی بر شواهد از ان رو مهم است که بسیاری از مدعیات و راهکارهایی که این جنبش ارائه داده اند متناقض و counter-productive است. از این رو نقد جدی پزشکی مبتنی بر شواهد در کنار نقد طب های مکمل و جایگزین یکی از مهم ترین کارویژه های فیلسوفان پزشکی برای صیانت از نهاد پزشکی و ارتقا مراقبت از سلامت جامعه است.

بخشی از انتقادهای مطرح در باب پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) مربوط بر شالوده‎ های فلسفی آن است. حامیان EBM در آغاز اعلام نمودند که الگوی جدیدی ارائه کرده اند که در آن شواهد برآمده از پژوهشِهای بالینی بهترین مبنا برای تصمیم‎گیری‎هایی در مورد افراد بیمار و نظام‎های سلامت قرار گیرد. پزشکی مبتنی بر شواهد، شواهد به دست آمده از بخش محدودی از پژوهش ها را (کارآزمایی بالینی) را به اشکال دیگر شواهد، اولویت می‎بخشد و این امر را به مثابۀ مبنایِ جدیدی برای تفکر بالینی پیشنهاد می کند.
EBM به مثابۀ یک الگو(پارادایم) از تجربه ‎گرایی خامی آسیب می ‎بیند که در آن برای تصمیم بالینی ،شواهد(کارآزمایی بالینی) قابل اعتمادتر و مهم‎تر از انواع دیگر معرفت هستند و در این دیدگاه برای نظریه های علمی و فهم مکانیسم ها و فرایندهای بیماری اهمیت کمتری قائل می‎شود. در ابتدا این ادعا مطرح شد که EBM عینی است ،اما همچنان که فیلسوفان علم نشان داده‎ اند، مشاهدات عینی -تجربی فارغ از نظریه نیستند و این نکته ای که باورمندان به پزشکی مبتنی بر شواهد کاملا از آن غفلت کرده اند. از سوی دیگر باورمندان به EBM ادعا میکنند که عقلانی هستند در صورتی که برای اثبات مدعیات خود بیشتر رویکرد جدلی (رتوریک) را برگزیده اند که در پی تحریک احساسات مخاطب برای به کرسی نشاندن مدعیات خود هستند.
EBM از تعامل بنیادین بین مشاهده و نظریه چشم‎پوشی می‎کند. در حقیقت این فرض که مشاهده‎گر به طورعینی مشاهده می کند ناشی از روش‎های پژوهش کمی‎ای است که EBM بر آن مبتنی است و در پی آن است که تا حد امکان از دخالت سوگیری(پیشداوری) ممانعت به عمل آورد. EBM با این کار در ذیل تجربه‎ گرایی قرار می‎گیرد. اخیراً باورمندان EBM به سبب نقدهای جدی فیلسوفان علم از ادعاهای اولیه کمی عقب نشسته‎ اند و EBM را به منزله ابزار جدیدی برای تقویت و تکمیل قابلیت‎های پزشکِ کنشگر معرفی می‎کنند.

*دانش آموخته دکترای فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.