نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

علیرضا منجمی

دوگانه‌ها یا مناقشات در علوم انسانی پزشکی (۱)

با مرور و تحلیل دقیق پژوهش‌ها و ادبیات علوم‌انسانی پزشکی پنج مناقشه‌ اصلی شناسایی شدند. لازم به ذکر است که این مناقشه‌ها یا به شکل دوگانه هستند یا اینکه بیش از دو رویکرد دربارۀ آن موضوع وجود دارد که لزوماً هم متناقض یا متباین نیستند. ممکن…

خاستگاه علوم انسانی پزشکی

خاستگاه علوم انسانی پزشکی یکی زمینه‌های موثر در برآمدن حوزۀ علوم‌انسانی پزشکی به مباحث تلفیق رشتگی گره خورده است . برآمدن مطالعات تلفیق رشته‌ای نتیجۀ توجه به نیازها و مسائلی بود که در مرزهای رشته‌ها و روش‌های سنتی به حد کافی به آنها…

برآمدن علوم انسانی پزشکی

«علوم‌انسانی پزشکی » در وهلۀ اول عبارتی نامأنوس به نظر می‌رسد. اینکه چگونه دو حوزۀ مجزا و متمایز معرفتی همنشین شده‌اند، به وضعیت پروبلماتیک پزشکی اشاره دارد؛ در طبقه‌بندی متداول علوم یعنی علوم‌طبیعی، علوم‌انسانی و علوم‌اجتماعی، پزشکی جایگاه…

فلسفۀ پزشکی نیازمند بازنگری گذشته و بازاندیشی آینده

فلسفه پزشکی شاخه ای از فلسفه است که شتابان در حال رشد و پیشرفت است. با این حال، برای اینکه فلسفه پزشکی حوزه‌ای مستقل و مجزا باقی بماند، نیازمند چارچوب‌بندی مجدد تاریخی و تأمل در ریشه‌ها و سیر تحولات آن است. به عبارت دیگر، شناخت تاریخ فلسفه…

استدلال بالینی (۲)

روند استدلال بالینی وقتی با مسئله‌ای مواجهیم، در شرایطی به سر می‌بریم که مورد نظرمان نیست و امید داریم با حل مسئله به شرایط مطلوب برسیم. استدلال، روند تفکری است که شرایط اولیه (شرایط مسئله) توسط پردازشگرهایی به شرایط ثانویه یا مطلوب…

ساختار نهادهای پزشکی و همه گیری

چه نهادهایی متولی رسیدگی به همه‌گیری هستند؟ چه مداخلاتی در مهار همه‌گیری روا و مناسب دانسته می‌شود؟ ارتباط نهادها با ابژه‌ها و دانش‌ها چگونه برقرار می‌شود؟ در این محور به این پرسش‌ها می‌پردازیم. کدام مسائل سیاسی، پزشکی، علمی، و اجتماعی توجه…

وضعیت استثنایی کرونا

برای ما کاملا آشکار است که اگر بیمار شدیم باید به دنبال علت بیماری در بدن مان باشیم. این تلقی چنان بدیهی می باشد که وقتی فردی می گوید که بیمار است بلافاصله از او می پرسیم کجایت درد می کند؟ یعنی به دنبال مکان بیماری در بدن فرد هستیم. اما این…

علوم انسانی پزشکی (۱)

«علوم‌انسانی پزشکی» در وهلۀ اول عبارتی نامأنوس به نظر می‌رسد. اینکه چگونه دو حوزۀ مجزا و متمایزِ معرفتی، همنشین شده‌اند، به وضعیت پروبلماتیک پزشکی اشاره دارد. در بخش ابتدایی مقاله به تحلیل علوم‌انسانی پزشکی بر اساس روش مطالعات مناقشه‌های…

استدلال بالینی (۱)

تفکر پزشکی یا استدلال بالینی یکی از بنیان های مهم و حیاتی در طب و عامل اصلی استقلال و طبابتِ بدونِ نظارت پزشکان است و گزافه نیست اگر بگوئیم استدلال بالینی، خودِ طبابت است. عدم توفیق در حل درست مسائل بالینی به اشتباهات تشخیصیa و خطاهای…

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی

مقدمه از هنگامی که ساختار و کارکرد بدن انسان در تندرستی و بیماری، به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت، طب وارد عصر مدرن شد. در انتهای قرن نوزدهم، بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفته بودند که طب شاخه‌ای از علوم زیستیbiology است و باید…