نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

تحلیل طبی سازی در ایران معاصر

علیرضا منجمی

0

به دعوت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در هفته پژوهش علیرضا منجمی دربارۀ طبی سازی در ایران معاصر سخن گفت.
او در این سخنرانی در ربط و نسبت سازمان ها بیمه با طبی سازی و ایفای نقش آنها به عنوان پیشران طبی سازی یا مانع آن توضیحاتی داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.