نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور

ویدئو

نشست فوکو و علوم انسانی

این سمینار با سخنرانی دکتر غلامحسین مقدم حیدری با عنوان سراسربین و نظریه قدرت - معرفت، دکتر علیرضا منجمی با عنوان ابتنای علوم انسانی بر پزشکی بالینی و دکتر حمیدرضا نمازی با عنوان مهارهای گفتمان برگزار شد.