نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

غلامحسین مقدم حیدری

جنون به منزله بیماری

فوکو معتقد است عصر کلاسیک با افراد مبتلا به مالیخولیا و هیستری مواجه بود که گرچه کردارهای آنان در مقوله اعمال و رفتار دیوانگان قرار می گرفت اما مطابق نظریه های آن عصر دارای منشا تنی نیز بودند. از این رو مالیخولیا و هیستری گرچه…

نمایش جنون

فوکو در کتاب تاریخ جنون از دو نوع مشاهده جنون سخن می گوید. نوع اول مشاهده جنون در مراکز اقامت اجباری عصر کلاسیک است و نوع دوم مشاهده جنون در آسایشگاه های قرن نوزدهم می باشد که ما آن را به ترتیب«مشاهده بازتابی» و «مشاهده نافذ» می نامیم در…

«روزهای بحرانی» بیماری و اهله ماه

پزشکان یونانی می دیدند که برخی بیماری ها الگوهایی تکراری از نشانه های شدید مثل تب بالا، تعرق زیاد و افزایش استفراغ و اسهال دارند. این بحران ها نقاط عطف مهمی در فرایند بیماری بودند که پس از آن بیمار یا بهبود می یافت و یا فوت می کرد. در…

تنجیم در پزشکی اخلاطی بقراط

شاید بتوان گفت که بقراط مهمترین پزشکی است که نظریه پزشکی اخلاطی را در رساله های خود تدوین کرد. در ادامه می خواهیم نشان دهیم که تنجیم بکار گرفته شده توسط او در آثارش، طالع بینی نیست بلکه تنجیم طبیعی است. وی می کوشد تا…

تنجیم پزشکی : بخش دوم

تنجیم طبیعی و تنجیم احکامی برای اینکه تفاوت و تمایز میان دو نوع تنجیم – طبیعی و احکامی- را بیان کنیم لازم است تا ابتدا اشاره ای به چگونگی شکل گیری این تقسیم بندی در قرون وسطی کنیم. پس از ظهور مسیحیت تنجیم هیچ گاه از طرف کلیسای مسیحی…

تنجیم پزشکی: بخش اول

تنجیم در جهان دو فلکی برای اکثر فیلسوفان و منجمان یونانی قرن چهارم پیش از میلاد و پس از آن زمین کره کوچکی بود که در مرکز هندسی کره خیلی بزرگتری که ستارگان را حمل می کرد معلق بود. خورشید در فضای پهناور بین زمین و کره ستارگان حرکت می کرد.…

آسیب روانی: استعاره «جسم خارجی» یا «چیزی نفوذی»

غلامحسین مقدم حیدری در یک تصادف اتومبیل وقتی بخش تیزی از آهن بدنه اتومبیل وارد بدن یکی از سرنشینان می شود می گوییم فرد مزبور آسیب دیده است. این بدان معنا است که جسمی خارجی وارد بدن فرد شده است. درمان این فرد در گرو عمل جراحی است که طی آن…

مفهوم قدرت در «تولد کلینیک»

غلامحسین مقدم حیدری فوکو معتقد است که مشاهده کلینیکی ، عملی سیاسی است. از این رو برای بررسی این موضوع ابتدا باید معنا و مفهوم قدرت در نزد فوکو را بررسی کنیم. از نظر فوکو ماهیت «قدرت» متافیزیکی نیست بلکه عبارت است از «روابط، رابطه…

سیاست سلامت در قرن نوزدهم

غلامحسین مقدم حیدری در پزشکی رده بندی، بیماری های همه گیر -مثل طاعون، وبا، سرخجه - دارای جایگاه ویژه ای بودند. زیرا این بیماری ها به دلیل آنکه عده زیادی از جمعیت را مبتلا می کردند بهره وری نیروی کار را بشدت کاهش می دادند و به دلیل همه…

قرنطینه ، جمعیت و سیاست سلامت

غلامحسین مقدم حیدری مطابق تحلیل فوکویی می توان گفت که حبس خانگی در قرنطینه مجموعه ای از فردیت های مجزا بوجود می آورد که اجازه در آمیخته شدن آنها با یکدیگر داده نمی شد. اما کارکرد قرنطینه تنها مجزا کردن افراد نبود بلکه  حبس خانگی به همراه…