نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

علم

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۵)

مروری بر تلاش‌های صورت گرفته در قرن بیستم پوزتیویست‌های منطقی: در حوالی سال 1930، پوزیتیویست های منطقی حلقه وین، رویکردهای تاییدگرایانه مختلفی را درباره علم توسعه دادند. ایده اصلی این بود که یک گزاره علمی را می توان از یک گزاره…

رابطۀ علم و عمل از منظر گادامر

اگر کسی "علم" را با کل دانش اعصار گذشته که ریشه در میراث باستان داشته و در سراسر قرون وسطی حاکم بوده، مقایسه کند، آشکار می شود که مفاهیم نظریه و عمل، اساسا تغییر کرده اند. طبیعتا در آن زمان همواره کاربست دانش برای عمل وجود داشت همچنانکه…

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۴)

تاکنون پیشنهادهای گوناگونی برای اینکه علم دقیقا چه عناصری دارد یا چه معیارهایی برای مرزبندی علم از شبه‌علم باید اعمال شود ارائه شده است. پیشنهادهایی شامل برنامه تحقیقاتی لاکاتوش (1974)، شاخه‌ای معرفتی یا دکترینی شناختی متشکل از گروهی از…

جدال طب سنتی و پزشکی مدرن در دارالفنون

طبقة طب دارالفنون قريب به ده سال بعد از فعاليتش، شاهد پرجنجال‌ترين جدال‌ها و کشمکش‌ها، بين اطباي سنتي و طبيبان تربيّت شده در مکتب اروپايي بود. طب ايراني به عنوان طب سنتي، از مشروعيّت کاملي نزد تودة مردم برخوردار بود و اطباي سنتي دربار که…

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۳)

تضاد بین علم و شبه علم با چنین تعبیر گسترش یافته‌ای از علم به وجه بهتری قابل درک است. در یک طرف تعارض، ما اجتماعی از دیسیپلین‌های معرفتی را می یابیم که شامل علوم طبیعی و اجتماعی و علوم انسانی می شود. از سوی دیگر، طیف گسترده ای از جنبش ها و…

برگزاری مدرسه تابستانه علوم انسانی سلامت

مفهوم علوم انسانی پزشکی از پس یک پرسش فلسفی برآمد و آن اینکه پزشکی یا طبابت چیست؟ در پاسخ به این پرسش یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علوم‌انسانی پزشکی این بوده است که انگارۀ علم بودن صرف پزشکی را به چالش بکشد. مهمترین مشخصۀ پزشکی در قرن بیستم…

استبداد تشخیص نزد روزنبرگ

چارلز روزنبرگ در مقالۀ اثرگذار خود با عنوان استبداد تشخیص (Tyranny of Diagnosis) توجه مخاطب را به نقش محوری تشخیص پزشکی و نحوۀ پیکربندی مجدد آن همزمان با فنی‌تر شدن، تخصصی‌تر شدن و بوروکراتیزه شدن پزشکی جلب می‌کند. او معتقد است که رده‌ها یا…

چارلز روزنبرگ، مورخ به نام پزشکی

چارلز ای. روزنبرگ بژوهش های گسترده در تاریخ پزشکی و علم انجام داده است و بیشتر به خاطر سالهای وبا معروف است: ایالات متحده در 1832، 1849 و 1866 (شیکاگو، 1962، ویرایش جدید، 1987). محاکمه قاتل Guiteau. روانپزشکی و قانون در عصر طلایی …