نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

کتاب

انتشار کتاب طبی سازی

اگر نظری به اطرافمان بیفکنیم در می‌یابیم پزشکی برای بیشتر مسائل و دغدغه‌های ما پاسخی دارد. جوان ماندن، شاد بودن، داشتن بدن متناسب و زیبا، تربیت درست فرزند، تقویت قوای بدنی و مسائلی از این دست، همگی راهکارهای پزشکی دارند، حال آنکه یک قرن پیش…