نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

نظریه های سلامت و بیماری

پزشکی پیشامدرن ۳: پزشکی رده بندی

. غلامحسین مقدم حیدری در قرن هجدهم بواسطه کارهای افرادی همچون کارل لینه، بیماری شناسی اخلاطی بصورت الگوی رده بندی درآمد که مبتنی بر شناسایی بیماری ها بر اساس شباهت ها و تفاوت ها یشان بود. او طبقه بندی کردن را به علمی پیشرو تبدیل کرد و…

پزشکی پیشامدرن ۲: معنای «همه گیری»

غلامحسین مقدم حیدری در یونان باستان می توان از دو گونه پزشکی نام برد: پزشکی دینی- جادویی که بیماری ها را به خدایی نسبت می داد که دشمنی و خشمش فرد بیمار را در برگرفته است. از این رو درمان فرد هم طبیعتی دینی – جادویی داشت که با…

امر بهنجار – امر آسیب شناختی در پزشکی اخلاطی و پزشکی مدرن

برای ما کاملا آشکار است که اگر بیمار شدیم باید به دنبال علت بیماری در بدن مان باشیم. این تلقی چنان بدیهی می باشد که وقتی فردی می گوید که بیمار است بلافاصله از او می پرسیم کجایت درد می کند؟ یعنی به دنبال مکان بیماری در بدن فرد هستیم. اما این…

امر بهنجار – امر آسیب شناختی در پزشکی اخلاطی و پزشکی مدرن

برای ما کاملا آشکار است که اگر بیمار شدیم باید به دنبال علت بیماری در بدن مان باشیم. این تلقی چنان بدیهی می باشد که وقتی فردی می گوید که بیمار است بلافاصله از او می پرسیم کجایت درد می کند؟ یعنی به دنبال مکان بیماری در بدن فرد هستیم. اما این…