نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

تعامل علوم انسانی پزشکی و آموزش علوم پزشکی

0

به دعوت انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ایران (ایرسام) دکتر حمیدرضا نمازی و دکتر علیرضا منجمی در موضوع  «تعامل علوم انسانی پزشکی و آموزش علوم پزشکی» به ایراد سخنرانی پرداختند. 

در این وبینار به تعریف حوزۀ میان رشته ای علوم انسانی پزشکی و تعابیر مختلفی که از آن شده است اشاره شد. آموزش پزشکی هم به مثابه تربیت دانشجویان پزشکی و هم به مثابه رشته میان رشته ای ( پژوهش در آموزش پزشکی (MER) بخشی از پروژه علوم انسانی پزشکی است که در پی انسانی تر کردن مراقبت و درمان بیماران است از این رو برای هم آموزش پزشکی و هم سایر رشته های درگیر در حوزۀ علوم انسانی پزشکی نیازمند گفتگوی انتقادی هستند. خطری که رشته آموزش پزشکی را تهدید میکند در خود فرورفتگی و تبدیل شدن به یک رشته تخصصی است که اهداف حوزۀ علوم انسانی پزشکی را به فراموشی بسپارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.